חוק ביטוח נפגעי חיסון, תש"ן-1989

דף הבית >> חוקים ותקנות >> ביטוח >> חוק ביטוח נפגעי חיסון, תש"ן-1989
חוק ביטוח נפגעי חיסון, תש"ן-1989
הגדרות
1.        בחוק זה –
           "חיסון" - חיסון כמפורט בתוספת;
           "ועדת מומחים" - ועדת המומחים שמונתה לפי סעיף 4;
           "נכות" - ליקוי גופני, נפשי או שכלי;
           "פגיעה" - נכות או מוות;
           "השר" - שר הבריאות.
חובת ביטוח
2.        (א)   המדינה תבטח בפוליסה בת-תוקף לפי דרישותיו של חוק זה, את כל מי שמקבל חיסון וכל אדם אחר שבא עמו במגע, מפני פגיעה כתוצאה מחיסון.
           (ב)   השר, בהסכמת שר האוצר, יקבע בתקנות את סכומי הביטוח ואת יתר תנאי הפוליסה, לרבות הזכאים לתגמולי הביטוח במקרה מוות, והכל ככל שלא נקבעו בחוק זה.
           (ג)   לענין הזכאות לתגמולי הביטוח אין נפקה מינה אם היה או לא היה אשם מצד מי שנתן את החיסון, ואם היה או לא היה אשם או אשם תורם של אחר.
ועדת מומחים
3.        השר ימנה ועדת מומחים; חברי הועדה יהיו שופט שימונה בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, והוא יהיה היושב ראש, ושני רופאים בעלי תואר מומחה בתחומים הנוגעים לענין העומד לדיון.
קביעות הועדה
4.        (א)   הוגשה תביעה לפי חוק זה, תדון בה ועדת המומחים ותקבע אם קיים קשר סיבתי בין החיסון לבין הפגיעה, וכן תקבע את דרגת הנכות כאמור בסעיף 6.
           (ב)   קביעות הועדה יהיו מנומקות ויחייבו את המבטח בתשלום הנובע מהן בהתאם לתנאי הפוליסה.
           (ג)   ועדת המומחים רשאית לקבוע את סדרי עבודתה ודיוניה ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.
ערעור
5.        (א)   קביעות ועדת המומחים ניתנות לערעור לפני בית המשפט המחוזי.
           (ב)   שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות את המועד להגשת ערעור לפי סעיף קטן (א), את אופן הגשתו ואת סדרי הדין בו.
קביעת דרגת נכות
6.        דרגת הנכות לענין חוק זה תיקבע בהתאם למבחנים ולעקרונות שנקבעו לפי סעיף 61 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968.
ברירת תביעה
7.        הגיש אדם תביעה לפי חוק זה, לא יהיה רשאי להגיש תביעה לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] בשל אותה פגיעה, וכן להיפך.
מימון
8.        (א)   השר יקבע בתקנות סכום שייגבה לאוצר המדינה בעד חיסון ושישמש למימון דמי הביטוח לפי חוק זה.
           (ב)   השר רשאי לקבוע בתקנות את דרכי הגביה של הסכום האמור בסעיף קטן (א), לרבות –
(1)    גבייתו ממקבל החיסון או ממי שנותן את החיסון או באמצעותו;
(2)    גבייתו במסגרת דמי טיפול או אגרת שירותים המשולמים בתחנות לבריאות המשפחה, במרפאות ובבתי הספר.
שינוי התוספת
9.        השר רשאי, בהסכמת שר האוצר, ולאחר התייעצות עם ועדת המומחים, לשנות בצו את התוספת.
תחולה
10.      חוק זה יחול לענין חיסונים שניתנו החל ביום קבלתו של חוק זה בכנסת.
ביצוע ותקנות
11.      (א)   השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.
           (ב)   תקנות וצוים שיתקין השר לפי חוק זה טעונים אישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.
 
תוספת
(סעיף 1)
כל אחד מחיסונים אלה, ובלבד שלא ניתן כחלק מטיפול רפואי:
(1)   חיסון משולש - קרמת-צפדת-שעלת (DTP) או כל מרכיב שלו בנפרד;
(2)   חיסון שיתוק ילדים;
(3)   חיסון משולב - חצבת-חזרת-אדמת (MMR) או כל מרכיב שלו בנפרד;
(4)   חיסון אחר שניתן בהתאם לסעיף 19 לפקודת בריאות העם, 1940;
(5)   חיסון נגד דלקת קרום המוח הנגרמת על ידי Hemophillus Influenza;
(6)   חיסון נגד דלקת כבד נגיפית - Hepatitis B..
 
 
        חיים הרצוג                   יצחק שמיר                     יעקב צור
      נשיא המדינה               ראש הממשלה                שר הבריאות
 
 
תקנות ביטוח נפגעי חיסון, תשנ"ג-1992
           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב), 8 ו-11 לחוק ביטוח נפגעי חיסון, תש"ן-1989 (להלן - החוק), בהסכמת שר האוצר, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
הגדרות
1.        בתקנות אלה –
           "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
           "מוסד" - תחנה לבריאות המשפחה, מרפאה של קופת חולים או בית ספר;
           "מחוסן" - אדם שקיבל חיסון;
           "קופת חולים" - כמשמעותה בחוק מס מקביל, תשל"ג-1973.
פוליסת הביטוח
2.        פוליסת הביטוח לענין החוק תהיה לפי התנאים והנוסח המפורטים בתוספת.
תשלום בעד ביטוח
3.        (א)   הסכום שייגבה לאוצר המדינה ושישמש למימון דמי הביטוח (להלן - התשלום) יהיה 5 שקלים חדשים; הסכום האמור יהיה צמוד למדד וישתנה במועדים שבהם משתנה אגרת השירותים המשולמת, מתחנות לבריאות המשפחה, לפי שיעור עליית המדד, מן המדד שפורסם לחודש דצמבר 1989; סכום שהשתנה כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של שקל חדש.
           (ב)   מחוסן או אפוטרופסו ישלם את הסכום פעם אחת בלבד לביטוח כלל החיסונים שקיבל המחוסן.
           (ג)   מוסד שבו ניתן חיסון יגבה את התשלום מהמחוסן או מאפוטרופוס, ויעביר תשלומים שגבה כאמור לחשב משרד הבריאות, במועד הקרוב למועד גבייתו מבין המועדים הבאים: 1 במרס, 1 ביוני, 1 באוגוסט ו-1 בדצמבר של כל שנה.
           (ד)   העביר המוסד תשלום באיחור, יוסיף עליו ריבית פיגורים בשיעור שקובע, מזמן לזמן, החשב הכללי במשרד האוצר.
 
תוספת
(תקנה 2)
פוליסת ביטוח נפגעי חיסון
הגדרות
1.        בפוליסה זו –
           "המבטח" - הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ, שמענה רח' עמק רפאים 44, ירושלים, 93142;
           "מבוטח" - כל אחד מאלה:
(1)    מדינת ישראל - משרד הבריאות;
(2)    קופת חולים כמשמעותה בחוק מס מקביל, תשל"ג-1973;
(3)    עיריה ומועצה מקומית;
(4)    רופא הנותן חיסון;
           "מוטב" - מי שקיבל חיסון על ידי מבוטח, וכל אדם שבא עמו במגע;
           "חיסון" - כל אחד מהחיסונים הבאים, ובלבד שלא ניתן כחלק מטיפול רפואי:
(1)    חיסון משולש - קרמת-צפדת-שעלת (DTP) או כל מרכיב שלו בנפרד;
(2)    חיסון שיתוק ילדים;
(3)    חיסון משולב - חצבת-חזרת-אדמת (MMR) או כל מרכיב שלו בנפרד;
(4)    חיסון אחר שניתן בהתאם לסעיף 19 לפקודת בריאות העם, 1940;
           "מקרה הביטוח" - מוות או ליקוי גופני, נפשי או שכלי שאירע לאחר תחילת תקופת הביטוח;
           "תקופת הביטוח" - שנה החל ב-5 בדצמבר 1989; תקופת הביטוח תוארך מאליה מדי שנה לתקופה של שנה כל עוד לא נקבע אחרת בתקנות ביטוח נפגעי חיסון, תשנ"ג-1992;
           "סכום ביטוח" –
                                                                                בשקלים חדשים
           (א)   1.     למקרה מוות לקטין                                     10,000
2.     למקרה מוות לבגיר                                     250,000
3.     לליקוי גופני, נפשי או שכלי, מלא וצמית             250,000
           (ב)   סכום הביטוח ישתנה בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן שמפרסמת מדי פעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - המדד) - מן המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת תקופת הביטוח עד המדד שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח;
           "ועדת מומחים" - ועדה בת שלושה חברים שימנה שר הבריאות; היושב ראש שלה יהיה שופט שימנה שר הבריאות בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, ושני חבריה האחרים יהיו רופאים בעלי תואר מומחה בתחומים הנוגעים למקרה הביטוח.
דמי הביטוח
2.        (א)   דמי הביטוח לתקופת הביטוח יהיו 5 שקלים חדשים לכל ילוד שיוולד בתקופת הביטוח לכל החיסונים על כל מרכיביהם.
           (ב)   דמי הביטוח ישתנו בהתאם לשינויים במדד - מן המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת תקופת הביטוח עד המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלום דמי הביטוח.
           (ג)   דמי הביטוח ישולמו למבטח בידי מדינת ישראל, משרד הבריאות.
תביעה לתגמולי ביטוח
3.        (א)   קרה מקרה הביטוח, יודיע על כך המוטב בהקדם למבטח, לאחר שנודעה לו התרחשותו וכן יודיע על כך לשר הבריאות.
           (ב)   משנמסרה למבטח הודעה על קרות מקרה הביטוח ותביעה, בכתב, לתשלום תגמולי ביטוח, יפנה המבטח לשר הבריאות לשם מינוי ועדת מומחים.
           (ג)   ועדת המומחים תדון בתביעה ותקבע אם קיים קשר סיבתי בין מקרה ביטוח לבין החיסון.
           (ד)   קבעה ועדת המומחים כי מקרה הביטוח נובע מחיסון, תקבע את אחוזי נכותו של המוטב בהתאם למבחנים ולעקרונות שנקבעו לפי סעיף 61 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968.
תשלום תגמולי ביטוח
4.        (א)   המבטח ישלם למוטב תגמולי הביטוח תוך 30 ימים מיום שנמסרה לו החלטת ועדת המומחים.
           (ב)   קבעה ועדת המומחים כי מות המוטב נבע מהחיסון ישלם המבטח את סכום הביטוח למקרה מוות למי שהיה בן זוגו של המוטב בשעת מותו וילדיו; ואם היה המוטב קטין, ישולם סכום הביטוח להורה שהקטין היה באחזקתו.
           (ג)   קבעה ועדת המומחים כי מקרה הביטוח נבע מהחיסון וכי גרם לנכות, ישלם המבטח למוטב פיצוי שיחושב על פי האחוזים הקבועים לאותה נכות, יחסית לסכום הביטוח.
 
י"ט בכסלו תשנ"ג (14 בדצמבר 1992)                           חיים רמון
                                                                         שר הבריאות
 

קישורים

  

להתייעצות ללא התחייבות

מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם
  
המידע באתר "תאונה" הינו מידע כללי ואינו מידע מחייב.  הזכויות המחייבות נקבעות ע"פ חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט.   השימוש במידע אינו בא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין וכל פעולה שנעשית על פי המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.    השימוש באתר זה אינו יוצר יחסי עורך דין לקוח בדרך כלשהי.
© כל הזכויות שמורות - משרד עורכי דין פינקלשטיין
הקמת אתרים  הקמת אתרים • גיל דור • Webfocus