תקנון הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, תשל"ו-1976

דף הבית >> חוקים ותקנות >> תאונת דרכים >> תקנון הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, תשל"ו-1976
תקנון הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, תשל"ו-1976
 
בתוקף סמכותה לפי סעיף 14 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975, מתקינה המנהלה, באישור שר המשפטים וועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, תקנון זה:
 
פרק א': פרשנות
 
1. הגדרות
 
בתקנון זה -
 
"החוק" - חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 ; שאר המונחים - כמשמעותם בחוק.
 
פרק ב': הגשת תביעות לקרן והטיפול בהן
 
2. הגשת התביעה
 
נפגע הרואה עצמו זכאי לפיצויים לפי סעיף 12 לחוק, יגיש הודעה בכתב על כך, יפרט בה את פרטי התאונה ואת עילת זכאותו ויצרף או יפרט את המסמכים ושאר ראיותיו העשויים להוכיח את זכותו לקבלת פיצויים מהקרן.
 
3. הכרת הקרן בזכות הנפגע
 
תוך 30 יום מקבלת ההודעה בהתאם לתקנה 2, תודיע הקרן לנפגע בכתב אם היא מכירה בזכותו לקבל פיצויים מהקרן.
 
4. סכומי הפיצויים
 
הכירה הקרן בזכות הנפגע, יגיש לה הנפגע את פרטי הסכומים שהוא דורש ממנה, ויצרף ויפרט את ראיותיו לסכומים אלה; הגשת הפרטים לפי- תקנה זו תיחשב להגשת דרישה לעניין סעיף 5 לחוק.
 
5. תשלום הפיצויים
 
תוך 90 יום מקבלת פרטי הסכומים תודיע הקרן לנפגע בכתב באיזה חלק מדרישתו היא מכירה; בכפוף להוראות סעיף 5 לחוק תשלם הקרן את הפיצויים תוך 30 יום מהיום שהגיעה לכלל הסכמה עם הנפגע בדבר גובה הפיצויים.
 
6. חובות עזר של הנפגע
 
(א)   נודע לנפגע על טענת המבטח בדבר העדר ביטוח לפי פקודת הביטוח או על טענה שהביטוח של הפוגע אינו מכסה את החבות הנדונה, יודיע על כך ללא דיחוי לקרן.
 
(ב)   הקרן רשאית להתנות את התשלום לפי תקנה 5 במתן התחייבות מצד הנפגע למסור לה כל מסמך ומידע שבידו, לשתף עמה פעולה ולפעול לפי הוראותיה בכל הנוגע לבירור ולמימוש של זכויותיו נגד האחראים לתאונה ומבטחיהם.
 
7. ראיות נוספות והארכת מועדים
 
הקרן רשאית, במידת הצורך, לדרוש מן הנפגע ראיות נוספות על אלה שמסר לפי תקנה 2 או 4, ולהאריך מדי פעם את המועדים האמורים בתקנות 3 ו-5, ובלבד שתמסור על כך לנפגע הודעה מנומקת בכתב.
 
פרק ג': פעולות הקרן
 
8. תפקידי המנהלה
 
המנהלה תנהל את פעולות הקרן: היא תכין תקציב שנתי, דו"ח כספי שנתי ודו"ח שנתי על פעולות הקרן, ותגיש אותם לשר האוצר; היא תקבע את מדיניות ההשקעות של אמצעי הקרן.
 
9. החלטות המנהלה וסדרי עבודתה
 
(א)   החלטות המנהלה יתקבלו ברוב דעות של חבריה הנוכחים בישיבה.
 
(ב)   המנהלה תקבע את סדרי ישיבותיה ועבודתה.
 
  
10. ועדות
 
המנהלה רשאית להקים מבין חבריה ועדות לתפקידים שתקבע.
 
11. מנהל כללי
 
(א)   המנהלה תמנה מנהל כללי לקרן.
 
(ב)   המנהל הכללי ידאג לביצוע החלטות המנהלה ויהיה אחראי לפעולות השוטפות של הקרן.
 
12. חתימה בשם הקרן
 
המנהלה תקבע את הרשאי או הרשאים לחתום בשם הקרן, ובלבד שהמחאות מעל לסכום שתקבע המנהלה ייחתמו בידי שני אנשים שלפחות אחד מהם הוא חבר המנהלה.
 
13. הסמכות לגבי תביעות
 
המנהלה תקבע לגבי אילו סוגי תביעות יהיו הטיפול, ההכרה בהן והסילוק בסמכותו של המנהל הכללי, ולגבי אילו סוגי תביעות - בסמכות שלו בצירוף חבר או חברים של המנהלה.
 
פרק ד': שונות
 
14. שינוי התקנון
 
המנהלה רשאית, בכפוף לאמור בסעיף 14(ב) לחוק, לשנות תקנון זה על ידי החלטה שהצביעו בעדה לפחות חמישה מחברי המנהלה, ובלבד שניתנה לכל חבריה הודעה של 21 יום מראש על השינוי המוצע.
 
15. השם
 
לתקנון זה ייקרא "תקנון הקרן לפיצוי נפגעי האונות דרכים, תשל"ו-1976".
 
 
 
י"ז באלול תשל"ו (12 בספטמבר 1976)
 
 
י' פיקר, יושב ראש המנהלה                              
 
 נתאשר. חיים י' צדוק, שר המשפטים
 

קישורים

  

להתייעצות ללא התחייבות

מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם
  
המידע באתר "תאונה" הינו מידע כללי ואינו מידע מחייב.  הזכויות המחייבות נקבעות ע"פ חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט.   השימוש במידע אינו בא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין וכל פעולה שנעשית על פי המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.    השימוש באתר זה אינו יוצר יחסי עורך דין לקוח בדרך כלשהי.
© כל הזכויות שמורות - משרד עורכי דין פינקלשטיין
הקמת אתרים  הקמת אתרים • גיל דור • Webfocus