תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי), התשנ"ג-1993

דף הבית >> חוקים ותקנות >> ביטוח >> תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי), התשנ"ג-1993
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי), התשנ"ג-1993
 
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38, 41 ו-112 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות (תיקון התשס"ה)
    1.  בתקנות אלה -
      "קבוצת מבוטחים" - קבוצה של 50 יחידים לפחות, המבוטחים בביטוח חיים בפוליסה אחת לפי תקנות אלה;
      "ביטוח חיים קבוצתי" - ביטוח חיים (סיכון) שנעשה לקבוצת מבוטחים ואשר אינו כולל מרכיבי חסכון;
      "בעל פוליסה" - מי שהתקשר עם מבטח בחוזה לביטוח חיים קבוצתי.

בעל הפוליסה (תיקונים: התשנ"ד, התשס"ה)
    2.  לא יתקשר אדם בחוזה לביטוח חיים קבוצתי, אלא אם כן הוא פועל, לענין היותו בעל פוליסה, באמונה ובשקידה לטובת המבוטחים בלבד ואין לו כל טובת הנאה מהיותו בעל פוליסה והוא אחד מאלה:
      (1)  מעביד - לגבי עובדיו ובני זוגם;
      (2)  תאגיד - לגבי חבריו ובני זוגם, ובלבד שקבלת ביטוח חיים קבוצתי לחבריו אינה המטרה העיקרית להתאגדותו;
      (3)  ספק שירות - לגבי מקבלי שירותו, ובלבד שהשירות אינו בעסקי ביטוח ואין עיקרו של השירות בעשיית ביטוח חיים קבוצתי.

תנאי הפוליסה והצטרפות (תיקון התשס"ה)
    3.  (א)  לא יוציא מבטח פוליסה לביטוח חיים קבוצתי אלא בהתאם לתקנות אלה; הפוליסה תכלול את התנאים שבתקנות אלה.
    (ב)  ההצטרפות לביטוח חיים קבוצתי, במקרה בו דמי הביטוח, או חלקם, משולמים בידי מי שחייו בוטחו, תיעשה על פי הסכמה בכתב בלבד.
    (ג)  ירד מספר המבוטחים בקבוצה מתחת ל-50, לא תחודש הפוליסה במועד פקיעתה או בתום תקופת הביטוח, לפי המוקדם.

הכיסוי וסכום הביטוח (תיקון התשס"ה)
    4.  (א)  בפוליסה לביטוח חיים קבוצתי ניתן להוסיף ביטוח סיכוני תאונה, מחלה ונכות.
    (ב)  סכום הביטוח יהיה סכום שווה או יחושב לפי גיל, שכר או לפי תבחין אובייקטיבי אחר, או שילוב שלהם, והכל לגבי כל מבוטח בקבוצת מבוטחים מסויימת.
    (ג)  פוליסה לביטוח חיים קבוצתי לא תפקע לגבי מבוטח לפני תום תקופת הביטוח כמשמעותה בתקנה 7 ויחולו כל הכיסויים הביטוחיים על פיה אם קיבלה חברת הביטוח דמי ביטוח בעד המבוטח בשל כיסויים אלה.

הצהרת בעל פוליסה (תיקון התשס"ה)
    5.  בעל פוליסה ימסור למבטח, לפני הוצאת הפוליסה לביטוח חיים קבוצתי, הצהרה כי לענין היותו בעל פוליסה הוא פועל באמונה ובשקידה לטובת המבוטחים בלבד ואין לו כל טובת הנאה מהיותו בעל פוליסה.

המצאת פוליסה ודף פרטי ביטוח למבוטח (תיקון התשס"ה)
    6.  מבטח ימציא לכל יחיד מקבוצת המבוטחים, עם תחילת תקופת הביטוח, העתק הפוליסה וכן דף פרטי ביטוח המפרט את הזכויות המוקנות לו בתוקף הפוליסה הכולל את הפרטים האלה לפחות:
      (1)  שם המבטח וזיהוי פוליסת הביטוח הקבוצתי החלה לגביו;
      (2)  הגבלות על היקף הכיסוי וכן הנסיבות בהם יפקעו זכויותיו על פי הפוליסה, אם ישנן, וזכויותיו בעת פקיעה כאמור;
      (3)  שיעור דמי הביטוח סכומם ומועדי תשלומם;
      (4)  סכומי הביטוח או דרך חישובם לפי תקנה 4;
      (5)  הכיסוי הביטוחי;
      (6)  פירוט תנית ההשתתפות ברווחים אם נכללה בפוליסה;
      (7)  כתובת להגשת תביעה לתשלום תגמולי ביטוח ולבירור זכויותיו וחובותיו לפי הפוליסה.

ציון תקופת הביטוח (תיקון התשס"ה)
    7.  תקופת הביטוח תסתיים בתאריך ידוע מראש שיירשם בפוליסה.

המשכיות (תיקון התשס"ה)
    7א.  מבוטח אשר תוקף הפוליסה פקע לגביו, רשאי, במקרים ובתנאים שיאשר המפקח, לרכוש פוליסה לביטוח חיים אצל המבטח בלא צורך בהוכחת מצב בריאותו.

דמי ביטוח
    8.  בעל פוליסה יעביר למבטח את מלוא דמי הביטוח עבור קבוצת המבוטחים; בעל פוליסה רשאי לגבות את דמי הביטוח, או חלקם, עבור ביטוח החיים הקבוצתי מן המבוטחים בקבוצה, בכפוף לאמור בתקנות אלה.

תשלום עמלות (תיקון התשס"ה)
    9.  (א)  לא ישלם מבטח עמלה בשל פוליסה לביטוח חיים קבוצתי אלא לסוכן ביטוח, ובלבד שבעל הפוליסה אינו בעל ענין בסוכן הביטוח.
    (ב)  שיעור העמלה שישלם מבטח לסוכן ביטוח בשל פוליסה לביטוח חיים קבוצתי לא יעלה על 5% מדמי הביטוח ברוטו.
    (ג)  נכללה בפוליסה לביטוח חיים קבוצתי תניה בדבר השתתפות ברווחים, יועברו הרווחים, על אף האמור בתקנת משנה (א), למבוטחים, ואולם אם בעל הפוליסה שילם את דמי הביטוח או חלקם ולא גבה אותם מהמבוטחים, יועבר לו חלקו היחסי ברווחים, לפי שיעור השתתפותו בדמי הביטוח.
    (ד)  בתקנה זו, "עמלה" - לרבות שכר, השתתפות בהוצאות, השתתפות ברווחים, דמי טיפול או כל הטבה אחרת, הכל במישרין או בעקיפין.

רישומים (תיקון התשס"ה)
    10.  מבטח ינהל לגבי כל פוליסה לביטוח חיים קבוצתי, את הרישומים הבאים:
        (1)  הנתונים ששימשו יסוד לעשיית הביטוח ולקביעת דמי הביטוח;
        (2)  השינויים בדמי הביטוח עקב הגדלת קבוצת המבוטחים או הקטנתה;
        (3)  נתונים בעניין התאמת דמי הביטוח לפי ניסיון התביעות;
        (4)  נתונים בעניין חישובי ההשתתפות ברווחים;
        (5)  רשימת המבוטחים והמוטבים, זולת אם המפקח אישר אחרת לגבי פוליסה מסוימת. (תחילת תוקפה של פסקה (5) ביום 1.1.2007.)
    11.  (בוטלה).

דין וחשבון שנתי
    12.  מבטח יגיש למפקח על הביטוח דו"ח שנתי על עסקי ביטוח חיים קבוצתי, בדרך ועל טפסים כפי שיורה המפקח.

הוראת מעבר
    13.  פוליסות ביטוח חיים קבוצתי שבתוקף במועד תחילתן של תקנות אלה, ושאינן בהתאם לתקנות, לא יחודשו במועד פקיעתן או בתום תקופת הביטוח, לפי המוקדם.

ביטול
    14.  תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי), התש"ל-1970 - בטלות. (תיקון התשס"ה)


תוספת
    (בוטלה)
    י"א בתמוז התשנ"ג (30 ביוני 1993)
...................
שר האוצר

קישורים

  

להתייעצות ללא התחייבות

מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם
  
המידע באתר "תאונה" הינו מידע כללי ואינו מידע מחייב.  הזכויות המחייבות נקבעות ע"פ חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט.   השימוש במידע אינו בא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין וכל פעולה שנעשית על פי המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.    השימוש באתר זה אינו יוצר יחסי עורך דין לקוח בדרך כלשהי.
© כל הזכויות שמורות - משרד עורכי דין פינקלשטיין
הקמת אתרים  הקמת אתרים • גיל דור • Webfocus