תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים תכופים), התשמ"ט-1989

דף הבית >> חוקים ותקנות >> תאונת דרכים >> תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים תכופים), התשמ"ט-1989

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים תכופים), התשמ"ט-1989

 
בתוקף סמכותי לפי סעיף 5ו לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 (להלן - החוק) ולפי סעיף 108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, אני מתקין תקנות אלה: 
 
1. הגדרות
 
בתקנות אלה -
 
"בקשה" - בקשה לתשלום תכוף לפי סעיף 5א לחוק;
 
"חסוי" - כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962;
 
"תקנות סדר הדין" - תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984;
 
"תשלום תכוף", "תלויים" ו"תביעה עיקרית" - כמשמעותם בסעיפים 5 ו-5א לחוק.
 
2. דרישה
 
(א)   דרישה לתשלום תכוף ממי שחייב בפיצויים לפי החוק, תהא ערוכה לפי טופס 1 שבתוספת ותהא נתמכת בתצהירו של הפונה.
 
(ב)   היה הפונה חסוי - יתן את התצהיר אפוטרופסו או ידידו הקרוב, לפי העניין.
 
3. צרכי מחיה
 
(א)   צרכי מחיה, לעניין סעיף 5(ב)(2) לחוק, הם צרכי מזון, לבוש, מגורים ולימודים.
 
(ב)   בקביעת שיעור התשלום החודשי שיהא בו כדי לספק את צרכי מחייתו של הנפגע ומחיית בני משפחתו שפרנסתם עליו, או את צרכי מחייתם של התלויים בנפגע, לפי העניין, יש להתחשב בהכנסתו של הנפגע ממשכורת, שכר עבודה, משלח יד, עסק או מכל מקור אחר בתקופה שקדמה לתאונה, וכן בהוצאותיו מתוך הכנסה זו לצרכי מחיה בתקופה האמורה; כמו כן יש להתחשב בהכנסתו לאחר התאונה של הנפגע, של הפונה או של המבקש, לפי העניין, ממשכורת, שכר עבודה, משלח יד, עסק, קצבה עקב התאונה או מכל מקור אחר.
 
(ג)    בהתחשבות בהכנסתו של הנפגע קודם לתאונה כאמור בתקנת משנה (ב), לא תובא בחשבון הכנסה שעלתה על ההכנסה המרבית כמשמעותה בסעיף 4(א)(1) לחוק.
 
4. צרכי סיעוד
 
צרכי סיעוד לעניין סעיף 5(ב)(2) לחוק הם הזדקקות לשירותים המיועדים לסייע לנפגע בפעולות יום-יום או בהשגחה או בניהול משק הבית: לעניין זה -
 
"פעולות יום-יום" - לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה וניידות עצמית בבית;
 
"השגחה" - פיקוח על הנפגע למניעת נזק או סכנה לעצמו או לאחרים.
 
5. סדר דין בבקשה
 
(א)   בקשה לבית המשפט תוגש לפי הוראות תקנות אלה והדיון בה יתנהל לפיהן.
 
(ב)   תקנות סדר הדין יחולו על הדיון בבקשה במידה שאינן סותרות הוראות תקנות אלה ובשינויים המחויבים.
 
6. בקשה ותצהיר
 
(א) בקשה תהא ערוכה לפי טופס 2 שבתוספת ותהא נתמכת בתצהירו של המבקש.
 
(ב) היה המבקש חסוי - יתן את התצהיר אפוטרופסו או ידידו הקרוב, לפי העניין.
 
7. הזמנה וכתב תשובה
 
(1)   הוגשה בקשה, תומצא למשיב הזמנה ערוכה לפי טופס 3 שבתוספת וכה יוזמן להגיש כתב תשובה לבקשה, תוך שלושים ימים לאחר קבלת ההזמנה או תוך זמן אורך יותר שקבע בית המשפט או הרשם.
 
(2)   המשיב יהיה רשאי לצרף תצהיר לכתב התשובה.
 
8. אי-קיום התקנות
 
מבקש שלא ימלא אחר הוראה מהוראות תקנות אלה, רשאי בית המשפט לצוות על מחיקת בקשתו או לצוות עליו לקיים את ההוראה בתוך זמן שיקבע.
 
9. הדיון בבקשה
 
(1)   במועד שנקבע לדיון בבקשה יתייצב המצהיר עצמו בבית המשפט כדי שניתן יהיה לחקרו על תצהירו; דין אי התייצבות לפי תקנה זו כדין אי התייצבות לדיון לפי תקנה 157 לתקנות סדר הדין.
 
(2)   לא ביקש המשיב לחקור את המצהיר או שהחקירה נסתיימה, יחליט בית המשפט אם יש מקום להבאת ראיות אחרות או נוספות בנוגע לשאלה פלונית שקבע.
 
(3)   בתום הדיון בישיבה הראשונה יתן בית המשפט את החלטתו בבקשה, זולת אם ראה לנכון לדחות את המשך הדיון לשם הבאת ראיות כאמור בתקנת משנה (ב).
 
(4)   החליט בית המשפט שישולם למבקש תשלום תכוף, יקבע בהחלטתו את המועד האחרון להגשת התביעה העיקרית.
 
10. איחוד התביעה והבקשה
 
הוגשה הבקשה יחד עם התביעה העיקרית או לאחר שזו כבר הוגשה לבית המשפט, יאוחדו שתיהן באותו תיק בית משפט.
 
11. ביטול
 
תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (סדרי דין מקוצר לתשלום תכוף), התשל"ו-1976 - בטלות.
 
12. תחולה והוראות מעבר
 
(1)   הוראות תקנות אלה יחולו גם על תיקים של בקשות ותביעות לתשלום תכוף התלויים ועומדים לפני בית משפט ביום תחילתן.
 
(2)   ננקטו הליכים בתיקים כאמור בתקנת משנה (א) לפני תחילתן של תקנות אלה, יראו אותם כאילו ננקטו לפיהן, אולם בית המשפט רשאי להורות על השלמת מסמכים ופרטים חסרים שיש להמציאם לפי תקנות אלה.
 
 
תוספת
 
טופס 1 (תקנה 2)
 
דרישה לתשלום תכוף
 
לכבוד _____________ (החייב בפיצויים לפי החוק)
 
אני הח"מ, _____________,  פונה בזה אליך בדרישה לשלם לי תוך 60 ימים מקבלת דרישתי זו, כחלק מהפיצויים המגיעים לי ממך לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 -
 
א) הוצאות שהוצאתי/ שהוציא הנפגע * לצרכי ריפוי, לרבות הוצאות אשפוז בבית חולים;
 
ב) תשלומים חודשיים שיהא בהם כדי לספק, עד להחלטה הסופית בעניין הפיצויים -
 
את צרכי ריפויי וסיעודי ואת צרכי מחייתי ומחיית בני משפחתי שפרנסתם עלי 7 (אם הדרישה מוגשת בידי הנפגע). את צרכי מחייתי ומחיית יתר התלויים בנפגע 8 (אם הדרישה מוגשת בידי מי שתלוי בנפגע). ואלה הפרטים הנוגעים לדרישתי האמורה:
 
(א) פרטי הפונה
 
a.      שם הפונה ומספר זהותו _____________
 
b.      תאריך הלידה _____________
 
c.      המען והמיקוד _____________
 
(ב) פרטי בני משפחתו של הנפגע שפרנסתם עליו או פרטי התלויים בו, לפי העניין: שם משפחה ושם פרטי מס' הזהות, תאריך הלידה, המען, הקרבה לנפגע **:
 
(1)   ____________________________________________________
 
(2)   ____________________________________________________
 
(3)   ____________________________________________________
 
(ג) פרטי התאונה:
 
(1)   תאריך _____________
 
(2)   מקום _____________
 
(3)   תאור התאונה וכיצד נגרמה _______________________________________
 
(4)   פרטי הרכב המעורב _____________
 
(ד) פרטי הנפגע:
 
(1) האם הנפגע הוא הפונה (כן/ לא *)
 
אם לא -
 
(1)   הפרטים שבסעיף (א) לעיל _____________
 
(2)   יחס הקרבה בין הפונה לנפגע _____________
 
(3)   האם נפגע בתוך רכב (כן/ לא *)
 
אם כן -
 
(1)   האם היה הנוהג ברכב בשעת התאונה _____________
 
(2)   האם היה המחזיק ברכב בשעת התאונה _____________
 
(3)   האם היה בעל הרכב בשעת התאונה _____________
 
(ה) פרטי נזק הגוף:
 
(1)   מהות הפגיעה _____________ _____________ _____________ (יש לצרף תעודה או תעודות רפואיות).
 
(2)   אם הוגשה עזרה רפואית ראשונה - יש לצרף תעודה רפואית על כך.
 
(3)   אם הנפגע אושפז - שם בית החולים, המחלקה ותקופת האשפוז _____________ (יש לצרף סיכום מחלה).
 
(ו) פרטי העיסוק, ההכנסות וההוצאות ***:
 
א.      לפני התאונה:
 
(1)   עיסוקו של הנפגע ומקום עבודתו .................................
 
(2)   הכנסותיו של הנפגע בששת החדשים האחרונים שקדמו לתאונה, ברוטו ונטו, לפי מקורותיהן - כל חודש בנפרד ..............................
 
(3)   הוצאותיו של הנפגע לצרכי מחיה, מתוך ההכנסות האמורות בפריט (2), בששת החדשים האחרונים שקדמו לתאונה...........................
 
(4)   אם הפונה אינו הנפגע - סכום התמיכה החדשית שקיבל הפונה מהנפגע בששת החודשים האחרונים שקדמו לתאונה ..........................
 
ב.      ההכנסות לאחר התאונה:
 
(1)   ממעסיק/ עסק/ משלח יד * _____________
 
(2)   מהמוסד לביטוח לאומי _____________
 
(3)   מתגמול/ גימלה/ קיצבה/קרן פנסיה * _____________
 
(4)   מכל מקור אחר (ציין את המקור) _____________
 
(ז) פרטי ההוצאות הנדרשות (יש לצרף קבלה/ חשבונית מס):
 
                        פרטי ההוצאות לאשפוז וסכומן _____________  
 
                        פרטי ההוצאות הרפואיות האחרות וסכומן (מלבד אשפוז) _____________
 
                        פרטי ההוצאות לסיעוד וסכומן _____________
 
                        פרטי ההוצאות למחייה וסכומן _____________
 
(ח) לדרישה זו מצורפים מסמכים אלה:
 
                        _____________
 
                        _____________
 
                        _____________
 
 
אני מצהיר כי שמי הוא _____________ מספר זהותי _____________ והעובדות שציינתי בדרישתי דלעיל הן אמת.
 
 
_________________
חתימת המצהיר/ הפונה
 
 
 
אני הח"מ, _____________ מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע(ה) בפני מר/ גב' _____________ שזיהה(תה) עצמו(ה) על ידי תעודת זהות מס' _____________/המוכר(ת) לי אישית, ואחרי שהזהרתיו(ה) כי עליו(ה) לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה/ תהיה צפוי(ה) לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ תעשה כן, אישר(ה) את נכונות הצהרתו(ה) דלעיל וחתם(ה) עליה בפני.
 
תאריך _____________
 
________________
חתימת מקבל התצהיר
 
_______________________________________
 
*   מחק את המיותר  
**  בן משפחתו של הנפגע או תלוי בו הוא רק אחד מאלה: בן-זוג, הורה, ילד.  
*** (א) שכיר יצרף תלושי משכורת של ששת החדשים שקדמו לתאונה, ואם אצל מעבידו לא נהוגים תלושים כאלה - יצרף אישור מפורט של המעביד לגבי המשכורות האמורות, לכל חודש בנפרד. (ב) עובד עצמאי יצרף העתק מהצהרתו למס הכנסה לשנה האחרונה שלגביה הגיש הצהרה ושקדמה לתאונה, ואם הגיש הצהרות למס הכנסה לתקופה שבין התאונה ועד להגשת            הדרישה - יצרף גם העתק מהן. (ג) צרכי מחיה לעניין זה הם צרכי מזון, לבוש, מגורים ולימודים. (ד) שירותי סיעוד לעניין זה הם שירותים המיועדים לסייע לנפגע בפעולות יום-יום או בהשגחה עליו או בניהול משק הבית.
 
 
טופס 2 (תקנה 6)
 
בקשה לתשלום תכוף
 
בבית המשפט _____________  ב_____________  תיק _____________
 
_____________
נגד
_____________
 
 
(א) פרטי המבקש:
 
                        שם המבקש ומספר זהותו _____________
 
                        תאריך הלידה _____________
 
                        המען והמיקוד _____________
 
(ב) פרטי בני משפחתו של הנפגע שפרנסתם עליו או פרטי התלויים בו, לפי העניין: שם משפחה ושם פרטי, מס' הזהות, תאריך הלידה, המען, הקרבה לנפגע:
 
                        _____________
 
                        _____________
 
                        _____________
 
(ג) פרטי התאונה:
 
                        תאריך_____________
 
                        מקום _______________________________________
 
                        תיאור התאונה וכיצד נגרמה _______________________________________
 
                        פרטי הרכב המעורב _____________
 
(ד) פרטי הנפגע:
 
(1) האם הנפגע הוא הפונה (כן/ לא *)
 
אם לא -
 
                        הפרטים שבסעיף (א) לעיל _____________
 
                        יחס הקרבה בין הפונה לנפגע _____________
 
(2) האם נפגע בתוך רכב (כן/ לא *)
 
אם כן -
 
                        האם היה הנוהג ברכב בשעת התאונה _____________
 
                        האם היה המחזיק ברכב בשעת התאונה _____________
 
                        האם היה בעל הרכב בשעת התאונה _____________
 
(ה) פרטי נזק הנוף:
 
                        מהות הפגיעה_____________ _____________ _____________ (יש לצרף תעודה או תעודות רפואיות).
 
                        אם הוגשה עזרה רפואית ראשונה - יש לצרף תעודה רפואית על כך _____________
 
                        אם הנפגע אושפז - שם בית החולים, המחלקה ותקופת האשפוז _____________ (יש לצרף סיכום מחלה).
 
(ו) פרטי בקשות קודמות:
 
                        אם הוגשו כבר לבית משפט בקשות לתשלום תכוף בגין התאונה נשוא בקשה זו -שם בית המשפט, תאריכי הגשת הבקשות ומה היתה ההחלטה בהן _____________
 
                        אם שולמו כבר למבקש, תשלומים תכופים בגין התאונה נשוא בקשה זו - פרטיהם ובאילו תאריכים שולמו_____________
 
(ז) פרטי הדרישה שקדמה להגשת בקשה זו:
 
                        תאריך משלוח הדרישה למשיב _____________
 
                        תאריך קבלת התשובה מהמשיב ומהותה _____________
 
(ח) פרטי העיסוק, ההכנסות וההוצאות ***:
 
(א) לפני התאונה
 
עיסוקו של הנפגע ומקום עבודתו __________________________
 
הכנסותיו של הנפגע בששת החדשים האחרונים שקדמו לתאונה, ברוטו ונטו, לפי מקורותיהן - כל חודש בנפרד_____________
 
הוצאותיו של הנפגע לצרכי מחיה מתוך ההכנסות האמורות בפריט (2), בששת החדשים האחרונים שקדמו לתאונה_____________
 
אם המבקש אינו הנפגע - סכום התמיכה החודשית שקיבל המבקש מהנפגע בששת החודשים האחרונים שקדמו לתאונה _____________
 
(ב) ההכנסות לאחר התאונה
 
                        ממעסיק/ עסק/ משלח יד * _____________
 
                        מהמוסד לביטוח לאומי _____________
 
                        מתגמול/ גימלה/ קיצבה /קרן פנסיה * _____________
 
                        מכל מקור אחר (ציין את המקור) _____________
 
(ט) פרטי ההוצאות הנדרשות (יש לצרף קבלה/ חשבונית מס):
 
                        פרטי ההוצאות לאשפוז וסכומן _____________
 
                        פרטי ההוצאות הרפואיות האחרות וסכומן (מלבד אשפוז) _____________
 
                        פרטי ההוצאות לשירותי סיעוד וסכומן _____________
 
                        פרטי ההוצאות לצרכי מחיה וסכומן _____________
 
(י) לבקשה זו מצורפים מסמכים אלה:
 
                        _____________
                        _____________
                        _____________
 
(יא) לבית משפט הסמכות לדון בבקשה הואיל ו: _____________
 
(יב) בקשת המבקש ותצהירו אני פונה בזה לבית המשפט בבקשה למתן החלטה לתשלום תכוף של הוצאות או תשלומים חודשיים* לפי סעיף 5 לחוק ומצהיר(ה) כדלקמן:
 
 
אני מצהיר כי שמי הוא _____________ מספר זהותי _____________ והעובדות שציינתי בדרישתי דלעיל הן אמת.
 
 
_________________
חתימת המצהיר/ הפונה
 
 
אני הח"מ, _____________ מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע(ה) בפני מר/ גב' _____________ שזיהה(תה) עצמו(ה) על ידי תעודת זהות מס' _____________/המוכר(ת) לי אישית, ואחרי שהזהרתיו(ה) כי עליו(ה) לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה/ תהיה צפוי(ה) לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ תעשה כן, אישר(ה) את נכונות הצהרתו(ה) דלעיל וחתם(ה) עליה בפני.
 
תאריך _____________
________________
חתימת מקבל התצהיר
 
טופס 3 (תקנה 7)
 
הזמנה בבקשה לתשלום תכוף
 
בבית המשפט _____________  ב_____________  תיק _____________
 
_____________
נגד
_____________
אל: _____________
 
דע כי המבקש/ת הגיש(ה) נגדך בקשה לתשלום תכוף לפי סעיף 5א לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, כמפורט בבקשה המצורפת להזמנה זו, על נספחיה. אם יש בדעתך להתגונן, הנך מוזמן להגיש לבית משפט זה כתב תשובה לבקשה תוך 30 ימים מיום שהומצאה לך הזמנה זו, הכל כאמור בתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (סדר דין בבקשה לתשלום תכוף), התשמ"ט-1981.
 
תאריך _____________                                                                                        חתימת פקיד בית משפט
 
 
כ"ב בסיון התשמ"ט (25 ביוני 1989)
 
דן מרידור, שר המשפטים
 

קישורים

  

להתייעצות ללא התחייבות

מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם
  
המידע באתר "תאונה" הינו מידע כללי ואינו מידע מחייב.  הזכויות המחייבות נקבעות ע"פ חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט.   השימוש במידע אינו בא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין וכל פעולה שנעשית על פי המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.    השימוש באתר זה אינו יוצר יחסי עורך דין לקוח בדרך כלשהי.
© כל הזכויות שמורות - משרד עורכי דין פינקלשטיין
הקמת אתרים  הקמת אתרים • גיל דור • Webfocus